Úřad kontroluje, zda projekty fungují i po proplacení dotace

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (úřad) stále kontroluje, zda projekty, které byly dotovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), správně fungují. „Projekty budeme kontrolovat minimálně do roku 2020,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.  

ROP Jihozápad je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013 a už proplatil všechny finance úspěšným příjemcům evropských dotací. Pracovníci úřadu nyní zejména kontrolují, zda jsou projekty správně udržovány. „Kontrolujeme takzvanou udržitelnost projektů, tedy to, zda projekty fungují k účelu, k jakému byly finančně podpořeny. Doba udržitelnosti je přitom stanovena na tři nebo pět let,“ sdělil Karel Hron.

Například kraje, města, obce a jimi zřizované organizace musejí prokázat, že projekt funguje po dobu pěti let a například obchodní společnosti pak udržitelnost dokládají během 3 let. „Každoročně nám úspěšní příjemci dotací z ROP Jihozápad zasílají zprávu o udržitelnosti. A minimálně jednou po dobu udržitelnosti pak projekt kontrolujeme fyzicky v místě jeho realizace. Kontrolní pracovníci prověřují například to, zda příjemce dotace udržuje nově vytvořená pracovní místa, k nimž se v projektu zavázal nebo zda vybudovaný objekt slouží k danému účelu a podobně,“ upřesnil Karel Hron.

V případě, že projekt nefunguje dle závazných podmínek, může úřad udělit příjemci dotace finanční sankci. To se ale podle kontrolorů stává výjimečně.

V rámci ROP Jihozápad bylo v období 2007–2013 předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě přes 50 miliard korun. Smlouvy na úspěšné projekty se pohybují ve výši téměř 19 miliard korun. „V regionu Jihozápad bylo díky regionálnímu operačnímu programu nově postaveno nebo rekonstruováno více než 1000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy a rekonstruováno či vystavěno 230 kilometrů místních komunikací. Za téměř 320 milionů korun byly rekonstruovány či vystavěny domovy pro seniory, necelých 120 milionů korun přispělo k rozvoji sociálně terapeutických dílen a denních stacionářů. V rámci 42 projektů byla nově založena nebo rekonstruována veřejná zeleň o rozloze přesahující 23 hektarů. V oblasti cestovního ruchu bylo zrekonstruováno a zrestaurováno 85 historických památek a v neposlední řadě přispěl ROP Jihozápad k výstavbě nebo modernizaci 20 mateřských škol za více než 225 milionů korun,“ zrekapituloval úspěšnost programu předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.