V Nemocnici České Budějovice bude sloužit nemocniční kaplan

V Nemocnici České Budějovice bude od začátku roku 2018 působit nemocniční kaplan. Ke službě byl pověřen Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., absolvent teologických studií a kurzu nazvaného Nemocniční kaplan na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Kromě jiného vyučuje zdravotnickou etiku na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a je katolickým jáhnem.  

„Služba nemocničního kaplana bude zahájena předvánoční bohoslužbou s rozsvícením betlémského světla ve středu 20. prosince od 15.30 hodin na Oddělení následné péče,“ informuje dr. Doskočil. „Bohoslužba bude mít ekumenický charakter, bude složena ze čtení biblických textů, modlitby, kázání a požehnání.“

Kázání pronese evangelická farářka Ludmila Míchalová Mikšíková. Zpěvem známých koled a vánočních písní bohoslužbu doprovodí pěvecký sbor Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Péče o spirituální, resp. duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních.

„V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života či smyslu nemoci a utrpení. Tyto otázky vzbuzují touhu po lidském sdílení, přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice,“ říká dr. Doskočil.

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování této služby adekvátní vzdělání, tedy teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference za katolickou církev a Ekumenické rady církví za nekatolické církve.

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

„Služba nemocničního kaplana je vykonávána zásadně neasertivním, empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter,“ dodává dr. Doskočil.